XVII Concurso de Carteis 2017

05 Jun XVII Concurso de Carteis 2017

BASES CONCURSO DE CARTEIS 2017 – XVII Noite Meiga

A asociación cultural Ribadavia Activa -T de Ribadavia (Ourense) na XVII Edición, convoca a quen desexe participar, a un Concurso de Carteis co fin de seleccionar ao que sirva como Cartel Anunciador da citada edición.
Para ese efecto, establécense as seguintes bases:

1. TEMA:
Noite Meiga (bruxas, magos, almas en pena, sapos, demos,…)

2. PARTICIPACIÓN:
Poderán participar no concurso todos os artistas que o desexen, e poderán enviar todas as obras que queiran.

3. SISTEMA e FORMATO:
Todos os traballos serán inéditos. O tamaño do orixinal será 43×63 cm, en formato vertical. O Formato de entrega poderá ser en *. jpg, *. gif, *. psd, *. bmp, *. png,*. fh*, en formato dixital.

4. PREMIO:
Concederase un único premio de 150 euros ao autor do cartel elixido.
A obra premiada quedará en propiedade da asociación.

5. PRESENTACIÓN e ENTREGA:
Os carteis presentaranse sen firma do autor, e baixo un lema ou pseudónimo, e acompañado dos seguintes datos: Nome e apelidos, localidade e número de teléfono do autor, para poder contactar en caso de resultar ser o gañador.
As obras serán enviadas en formato dixital, finalizando o prazo de entrega o día 31 de Xullo do 2017, por correo electrónico a: noitemeigaribadavia@gmail.com

6. TEXTO:
A obra deberá conter o seguinte texto:

NOITE MEIGA
28 DE OUTUBRO DO 2017
RIBADAVIA
www.noitemeiga.es

7. TÉCNICA:
Libre, non se poderán utilizar cores fluorescentes. Os carteis deseñados por computador deberán ter a resolución suficiente para poder imprimilos a un tamaño de 43x63cm.

8. EXPOSICIÓN:
Os carteis presentados ao concurso serán expostos nun lugar e data acordada polos membros da asociación. As obras presentadas ao concurso pasarán a ser propiedade da asociación, perdendo todos os dereitos de autor sobre a obra.

9. XURADO:
O xurado estará composto polo Presidente de Ribadavia Activa-T e por persoas relacionadas co mundo da arte designadas polos membros da asociación, elixirán o mellor traballo, comunicándolle ao autor tal decisión, e sendo o seu veredicto inapelable. Como secretario do xurado actuará o que o é da asociación Ribadavia Activa-T.
A data máxima para a publicación do fallo do concurso será o 15 de Agosto do 2017.
O xurado se reserva a posibilidade de declarar o concurso deserto, se ao seu xuízo, ningunha das obras presentadas considérase merecedora de ser premiada.

10. REPRODUCIÓN:
Noite Meiga poderá efectuar todas as reproducións que sexan necesarias do cartel gañador e difundilo polos medios de publicidade que estime adecuadas, sen que o seu autor poida evocar dereitos respecto diso.
Durante o proceso de pre-impresión poderanse incluír no cartel premiado algún logotipo de patrocinadores.

As obras serán tratadas co máximo coidado.

No Comments

Post A Comment